Skip to content Skip to navigation

PRIVACY KENNISGEVING

DOELEINDE EN PROCEDURE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die u hebt verstrekt ("Gegevens") worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

a) het leveren van de gevraagde dienst ("Dienst") volgens de overeenkomst tussen u en FCA Italy S.p.A. ("Onderneming");

b) de Onderneming toelaten om enquêtes uit te voeren naar klantentevredenheid ("klantentevredenheid") met betrekking tot de kwaliteit van de producten en diensten van de Onderneming, in overeenstemming met het gerechtvaardigd belang van de Onderneming;

c) onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het verzenden van commerciële communicatie en het sturen van advertenties met betrekking tot producten en diensten van de Onderneming, of het uitvoeren van marktonderzoeken ("Marketing");

d) onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, analyse van uw gedrag, gewoonten en bereidheid om te consumeren om de producten en diensten van de Onderneming te verbeteren en om te voldoen aan uw verwachtingen ("Profilering");

e) onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het communiceren van Gegevens aan dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de Onderneming, evenals aan hun partners in de automobiel-, financiële, verzekerings- en telecommunicatiesector, die deze zullen verwerken voor het verzenden van commerciële communicatie en het adverteren voor hun producten en diensten, of voor het uitvoeren van marktonderzoeken ("Marketing door Derde Partijen").

De Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder via post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoonoproepen, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps).

GEVOLGEN VAN HET NIET MEDELEN VAN DE GEGEVENS

Het verstrekken van de Gegevens is nooit verplicht. Als de Gegevens die als “verplicht” zijn aangeduid niet worden verstrekt, wordt de Onderneming echter belemmerd in het leveren van de Dienst. Aan de andere kant, als u de Gegevens die als “optioneel” worden aangeduid niet meedeelt, zal u toch toegang hebben tot de Dienst.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De Gegevens kunnen worden verwerkt door natuurlijke personen en/of juridische entiteiten die handelen namens de Onderneming en op basis van specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU-lidstaten of in landen buiten de EU.

De Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan het verzoek van een overheid of om de rechten van de Onderneming uit te oefenen voor gerechtelijke autoriteiten.

GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Binnen het kader van haar contractuele relaties kan de Onderneming de Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan ervan in databases die worden beheerd door entiteiten die optreden namens de Onderneming. Databasemanagement en gegevensverwerking zijn verbonden aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het geval dat de Gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal de Onderneming alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de Gegevens te garanderen, waaronder - onder andere - overeenkomsten gebaseerd op de standaard contractuele clausules aangenomen door de Europese Commissie om de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER te regelen.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN FUNCTIONAIRS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De Verantwoordelijke voor de verwerking is FCA Italy S.p.A, met maatschappelijke zetel te Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turijn, Italië.

U kunt contact opnemen met het team van de Functionaris voor Gegevensbescherming op het e-mailadres dpo@fcagroup.com

BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De Gegevens die worden verwerkt om de Dienst en de klantentevredenheid te verlenen worden door de Onderneming bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk geacht wordt voor deze doeleinden. Met betrekking tot de Gegevens die worden verwerkt voor de levering van de Dienst, kan de Onderneming deze Gegevens gedurende een langere periode opslaan, wat noodzakelijk kan zijn om de belangen van de Onderneming te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in relatie met het leveren van deze Dienst.

Gegevens die worden verwerkt voor marketing- en profileringdoeleinden worden door de Onderneming bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot op het moment dat u de toestemming intrekt. Eenmaal de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, hoewel ze nog steeds door de Onderneming kunnen worden bewaard, in het bijzonder indien nodig om de belangen van de Onderneming te beschermen in verband met mogelijke aansprakelijkheid in relatie met deze verwerking, tenzij hierover door de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit verduidelijking wordt gegeven.

UW RECHTEN

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

1. recht op toegang: het recht om van de Onderneming te vernemen of uw Gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot de Gegevens te krijgen;

2. recht op verbetering en recht op gegevenswissing: het recht om de verbetering van onjuiste en/ of onvolledige gegevens te verkrijgen, evenals gegevens te doen wissen wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;

3. recht op verwerkingsbeperking: het recht om de opschorting van de verwerking te verzoeken wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;

4. recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat, dat gewoonlijk wordt gebruikt en leesbaar is, evenals het recht om de Gegevens over te dragen naar andere Verantwoordelijken voor de verwerking;

5. recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer het verzoek gerechtvaardigd is, inclusief wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;

6. het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van Gegevens.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door te schrijven naar FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turijn, Italië of naar het email adres privacy@fcagroup.com.