Skip to content Skip to navigation

 

PRIVACY BELEID


Dit privacy beleid is bedoeld om te beschrijven hoe de persoonsgegevens verzameld door FCA Italy S.p.A (“Onderneming”) via deze website worden verwerkt, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

 

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:
i. Persoonsgegevens die verstrekt worden om een specifieke dienst te ontvangen (vb. naam en contactgegevens);
ii. Navigatiegegevens (vb. IP adres, locatie - land -, informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft bezocht, toegangstijd tot de website, navigatie tijd per pagina, clickstream analyse). Hoewel de Onderneming deze informatie niet verzamelt om deze aan specifieke gebruikers te koppelen, is het toch mogelijk om deze gebruikers te identificeren, rechtstreeks aan de hand van deze informatie of aan de hand van andere verzamelde informatie);
iii. cookies (i.e. kleine tekstbestanden die worden verzonden naar en geregistreerd op de computer van de gebruiker door de bezochte websites, om vervolgens teruggezonden te worden naar dezelfde websites wanneer de gebruiker deze opnieuw bezoekt (Gelieve voor meer informatie hierover het Cookie Beleid van de website te raadplegen).

 

DOELEINDE EN PROCEDURE VAN DE VERWERKING

De verzamelde persoongegevens (”Gegevens”) kunnen verwerkt worden voor volgende doeleinden:
a) Uitvoering geven aan een specifiek verzoek van een gebruiker of de gevraagde dienst (“Dienst”) verstrekken;
b) De Onderneming toelaten om enquêtes te doen naar klantentevredenheid (“Klantentevredenheid”) met betrekking tot de kwaliteit van de producten en diensten van de Onderneming in overeenstemming met het gerechtvaardigd belang van de Onderneming;
c) Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, versturen van commerciële communicatie en reclame betreffende de producten en diensten van de Onderneming of uitvoeren van marktonderzoek (“Marketing”);
d) Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, analyseren van uw gedrag, gewoonten en geneigdheid om te consumeren om producten en diensten van de Onderneming te verbeteren evenals om te voldoen aan uw verwachtingen (“Profilering”);
e) Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het communiceren van Gegevens aan dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de Onderneming, evenals aan hun partners in de automobiel-, financiële, verzekerings- en telecommunicatiesector, die deze zullen verwerken voor het verzenden van commerciële communicatie en voor het adverteren voor hun producten en diensten, of voor het uitvoeren van marktonderzoeken ("Marketing door Derde Partijen");
f) Verbeteren van de gebruikerservaring op de websites van de Onderneming.

De Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder via post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoonoproepen, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps).

 

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De Gegevens kunnen worden verwerkt door natuurlijke personen en/of juridische entiteiten die handelen namens de Onderneming en op basis van specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU-lidstaten of in landen buiten de EU.
De Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan het verzoek van een overheid of om de rechten van de Onderneming uit te oefenen voor gerechtelijke autoriteiten.

 

GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Binnen het kader van haar contractuele relaties kan de Onderneming de Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan ervan in databases die worden beheerd door entiteiten die optreden namens de Onderneming. Databasemanagement en gegevensverwerking zijn verbonden aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
In het geval dat de Gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal de Onderneming alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de Gegevens te garanderen, waaronder overeenkomsten gebaseerd op de standaard contractuele clausules aangenomen door de Europese Commissie om de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER te regelen.

 

LINK NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Websites van derde partijen die toegankelijk zijn via deze website, vallen onder de verantwoordelijkheid van de derde partijen.
De Onderneming wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot aanvragen en/of verstrekking van persoonsgegevens aan websites van derde partijen.

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN TEAM VAN DE FUNCTIONAIRS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De Verantwoordelijke voor de verwerking is FCA Italy S.p.A, met maatschappelijke zetel te Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turijn, Italië.
U kunt contact opnemen met het team van de Functionaris voor de Gegevensbescherming via het e-mailadres dpofca@stellantis.com.

 

BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De Gegevens die worden verwerkt om de Dienst en de Klantentevredenheid te verlenen worden door de Onderneming bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk geacht wordt voor deze doeleinden. De Onderneming kan deze Gegevens evenwel gedurende een langere periode opslaan, wat noodzakelijk kan zijn om de belangen van de Onderneming te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in relatie met het leveren van deze Dienst.

Gegevens die worden verwerkt voor doeleinden van Marketing en Profilering worden door de Onderneming bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot op het moment dat u de toestemming intrekt. Eenmaal de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, hoewel ze nog steeds door de Onderneming kunnen worden bewaard, in het bijzonder indien nodig om de belangen van de Onderneming te beschermen in verband met mogelijke aansprakelijkheid in relatie met deze verwerking, tenzij hierover door de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit verduidelijking wordt gegeven.
Gegevens die verwerkt worden voor het verbeteren van de gebruikerservaring worden bewaard voor de duur aangeduid in het Cookie Beleid van de Onderneming.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

  1. recht op toegang betekent het recht om van de Onderneming te vernemen of uw Gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot de Gegevens te krijgen;
  2. recht op verbetering en recht op gegevenswissing betekent het recht om de verbetering van onjuiste en/ of onvolledige Gegevens te verkrijgen, evenals Gegevens te doen wissen wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;
  3. recht op verwerkingsbeperking betekent het recht om de opschorting van de verwerking te verzoeken wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;
  4. recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent het recht om Gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat, dat gewoonlijk wordt gebruikt en leesbaar is, evenals het recht om de Gegevens over te dragen naar andere Verantwoordelijken voor de verwerking;
  5. recht op bezwaar betekent het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens wanneer het verzoek gerechtvaardigd is, inclusief wanneer de Gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;
  6. recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van Gegevens.


U kunt de bovengenoemde rechten rechtstreeks uitoefenen via https://privacyportal.fcagroup.com.

 

WIJZIGINGEN

Dit Privacy Beleid is in werking getreden op 03.06.2021.
De onderneming behoudt zich het recht voor om dit Privacy Beleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen of eenvoudigweg de inhoud ervan te updaten (bv. Tengevolge van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving). Elke update zal door de Onderneming op de website gepubliceerd worden.