BIJLAGE 1

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET PROGRAMMA "The Scorpionship"

PREAMBULE

Abarth & C. S.p.A., met maatschappelijke zetel te Via Plava 80, 10135, Turijn ("Abarth") wil diensten en initiatieven promoten, organiseren en ontwikkelen om zoveel mogelijk fans van het merk Abarth te betrekken bij het programma "The Scorpionship" (het "Programma").

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden (hierna de "Voorwaarden" genoemd) voor de relatie tussen Abarth en leden van The Scorpionship (hierna een "Lid" genoemd in het enkelvoud en "Leden" in het meervoud).

Abarth zal, onder haar eigen verantwoordelijkheid, diensten en voordelen verstrekken in het kader van "The Scorpionship", aan haar Leden via een speciale, door Abarth aangestelde dienstverlener, voor deze doeleinde

ARTIKEL 1 : Leden

1. Onder de onderstaande Algemene Voorwaarden, worden onder « Leden » verstaan, zij die de procedure voor de inschrijving in het Programma hebben doorlopen en voldaan.

2. Een inschrijving door een Lid in het Programma gebeurt:

- door het online registreren van de gegevens door een Lid op de website www. abarth.com en door zijn/haar uitdrukkelijke instemming te geven met het gebruik van de persoonlijke gegevens voor de gebruiksdoeleinden, zoals vastgelegd in de Voorwaarden voor de Leden,

- of door de gepaste formulieren in te vullen op bepaalde evenementen door Abarth georganiseerd.

Leden hoeven geen jaarlijkse vergoedingen te betalen voor de aan hen voorbehouden diensten en initiatieven.

Bij zijn/haar inschrijving moet elk Lid verklaren meerderjarig te zijn.

ARTIKEL 2 : Voordelen en diensten

2.1 Leden kunnen van de volgende voordelen/diensten genieten:

a) een gepersonaliseerde kaart ( hierna: "The Scorpionship-lidkaart") met de naam en het identificatienummer van het Lid erop;

b) een bon onder de vorm van een code om te kunnen genieten van voordelen bij een aankoop op de website www.abarthstore.com;

c) toegang tot speciale kortingen/regelingen met partners van het programma (bv. promoties in de accessoirekit, faciliteiten voor rijcursussen), of een periodiek partnerschap;

d) toegang tot voordelen die voor Leden voorbehouden zijn (bv. Scorpionship-autobadges, Scorpionship-stickers, enz.);

e) toegang tot evenementen en/of wedstrijden van Abarth die geheel of gedeeltelijk voorbehouden zijn voor Leden;

f) opname in een mailinglijst voor informatie en/of speciale aanbiedingen die voor Leden voorbehouden zijn.

2.2 Abarth behoudt zich het recht voor om iedere wijziging toe te brengen of om een einde te stellen aan het geheel of een deel van de diensten en/of bijkomende diensten.  De Leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden d.m.v. een bericht op de  website scorpionship.abarth.com , die in werking zal treden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van het bericht.

ARTIKEL 3 : Aanpassing van de algemene voorwaarden

Abarth behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik, huidige Algemene Voorwaarden te aan te vullen en aan te passen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot speciale aanbiedingen en/of bijkomende diensten die Abarth aan de Leden verstrekt of de schrapping of beperking van bepaalde voordleen, aanbiedingen, enz.)

In het geval van aanpassing zal Abarth de Leden schriftelijk hiervan op de hoogte brengen en specificeren wanneer de aanpassing in werking zal treden. Bij gebrek hieraan, zal zullen deze aanpassingen in werking treden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving aan de Leden, onverminderd andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen.

In het geval dat Leden hun weigering voor de inwerkingtreding van de aanpassing niet overmaken aan Abarth, worden zij geacht akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen.

In het geval dat het Lid niet akkoord gaat met de voorgestelde aanpassingen dan heeft men het recht om zich te onttrekken van de inschrijving in het Programma, zonder kosten en onmiddellijk, vóórdat de aanpassing in werking zal treden.

ARTIKEL 4 : Duurtijd

5.1 De inschrijving in het Programma is voor onbepaalde duur.

5.2 Elk Lid kan zich op elk ogenblik, zonder kosten en zonder motivering,  uitschrijven door middel van een terugtrekkingsverklaring die via e-mail naar het volgende adres moet worden verstuurd: []. Binnen een termijn van 15 werkdagen na het verzoek daartoe zal Abarth het Lid uitschrijven uit het Programma.

5.3 Abarth behoudt zich het recht voor om tijdelijk de diensten/voordelen op te schorten of stop te zetten voor Leden die:

a) verouderde, onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens verstrekken;

b) de diensten/voordelen gebruiken voor doeleinden of op manieren die onwettig, schadelijk, obsceen of anderszins ontoelaatbaar lijken; of

c) een inbreuk plegen op de bepalingen van deze Voorwaarden.

ARTIKEL 5 : Overdracht

. Het recht van Leden om de door Abarth verstrekte diensten/voordelen te gebruiken, is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Leden verbinden zich ertoe geen rechten die voortvloeien uit zijn/haar deelname aan het Programma te kopiëren, wijzigen, verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, toe te kennen of over te dragen aan derden - of daarvan afgeleide werken te maken - of derden toe te staan om op deze manier deel te nemen aan het gebruik van de verstrekte diensten/voordelen.

ARTIKEL 6 : Aansprakelijkheid

6.1. Elk Lid erkent dat de diensten op eigen risico gebruikt worden. De diensten/voordelen worden verstrekt “as is” en “in functie van de beschikbaarheid”. Abarth geeft geen enkele garantie dat de diensten/voordelen voldoen aan andere verwachtingen van de Leden dan de verwachtingen op het moment waarop de diensten/voordelen worden verstrekt.

Het Lid wordt hierbij beschouwd als eigenaar van de gebruiksrechten op zijn/haar afbeeldingen, teksten en materialen die via de door Abarth verstrekte diensten/voordelen worden verspreid voor marketing doeleinden. Abarth en zijn filialen en dochterondernemingen zullen de bovenvermelde afbeeldingen, teksten en materialen van elk Lid mogen gebruiken.

6.2 Het Lid kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik en verspreiding van zijn/haar afbeelding door een schrijven te richten aan Abarth & C. S.p.A., gevestigd in Turijn, Via Plava 80 (hierna "Abarth" genoemd) en FCA Belgium NV, met maatschappelijke zetel in Brussel, Jules Cockxstraat 12 (hierna "FCA" genoemd), ten aanzien van de klantendienst per post of per mail op Privacy.belux@fiat.com. Bij instemming met de Voorwaarden wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van elke vergoeding, zonder het recht op enige erkenning. Het Lid is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van berichten, teksten en afbeeldingen die in zijn/haar naam worden verstuurd via de diensten/voordelen. Het Lid is dan ook verantwoordelijk voor een eventuele inbreuk op de rechten van derden met betrekking tot de daarop gepubliceerde afbeeldingen, teksten en materialen, en zal Abarth en de daarmee verbonden of daardoor gecontroleerde partijen, hun vertegenwoordigers, werknemers en eventuele partners schadeloos moeten stellen voor elke eis tot (schade)vergoeding van derden in verband met deze afbeeldingen, teksten en materialen, en zal Abarth en/of de bovenvermelde partijen ook moeten vergoeden voor alle kosten die voortvloeien uit vorderingen of rechtszaken van derden omwille van schade door het Lid of derden veroorzaakt bij het gebruik van de diensten/voordelen die aan het Lid werden verstrekt.

6.3 Het Lid verbindt zich ertoe de diensten/voordelen enkel te zullen  gebruiken voor wettelijke doeleinden, die toegestaan zijn door de toepasselijke wetten, gebruiken, gewoonten en zorgvuldigheidsregels, telkens zonder inbreuk te plegen op de rechten van derden.

6.4 Abarth zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schade of voor het niet verstrekken van alle of een deel van de diensten/voordelen wegens een storing van de elektronische communicatiemiddelen door omstandigheden waarover het bedrijf geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, natuurrampen, verlies van elektriciteit, verlies van telefoonlijnen of andere leveranciers van netwerkdiensten, storingen van computers en andere elektronische apparaten, ook als die niet op internet aangesloten zijn, een storing van software die door Leden is geïnstalleerd, alsook handelingen van andere gebruikers of andere personen die toegang hebben tot het netwerk.

6.5 Met betrekking tot de gemeenschap die op de website scorpionship.abarth.com  zal worden opgericht, bv. aan de hand van nieuwsgroepen, message boards en persoonlijke pagina's, zullen de diensten van het bedrijf en/of FCA  virtuele ruimten voorzien waarop sommige diensten/voordelen worden aangeboden. Abarth ziet niet toe op de inhoud van de berichten of boodschappen die Leden op de website scorpionship.abarth.com  of elke andere, met Abarth verbonden website plaatsen, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee. Zelfs wanneer een van de diensten op de website scorpionship.abarth.com  een moderator voorziet, zal deze gewoon de berichtenstroom van de Leden in goede banen leiden, zonder daarover enige voorafgaande controle uit te oefenen. Noch de moderator noch Abarth kunnen dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die door de Leden werd geüpload.

Bij het gebruik van de bovenvermelde diensten/voordelen moeten de Leden de regels inzake "Netiquette" (goede online manieren) naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

- de diensten/voordelen geactiveerd op scorpionship.abarth.com  enkel gebruiken voor wettelijke doeleinden, door altijd tonen en uitdrukkingen te gebruiken die aan de normen van de burgerlijke samenleving voldoen;

- de diensten/voordelen geactiveerd op scorpionship.abarth.com  niet gebruiken voor commerciële en/of reclamedoeleinden;

- de diensten/voordelen geactiveerd op scorpionship.abarth.com  niet gebruiken om materiaal te verspreiden dat als obsceen, lasterlijk, schadelijk voor iemands reputatie of anderszins in strijd met de openbare orde of zeden kan worden beschouwd, of anderen kan schaden of beledigen;

- via de diensten/voordelen geactiveerd op scorpionship.abarth.com  geen materiaal of inhoud verspreiden dat door intellectuele eigendomsrechten van anderen wordt beschermd, zonder de toestemming van de eigenaar;

- via de diensten/voordelen geactiveerd op scorpionship.abarth.com  geen vertrouwelijke informatie verspreiden of informatie die de privacy van anderen schaadt;

- binnen de thema's op de website scorpionship.abarth.com  blijven.

- elke irrelevante content of content in strijd met de "Netiquette" melden via de rubriek "Contact" op de website scorpionship.abarth.com .

ARTIKEL 7 : Nietigheid

Indien een bepaling in huidige Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle overige bepalingen, dan zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die volledig van kracht zullen blijven. De partijen verbinden zich ertoe om het nodige te doen om de nietige of niet-afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet-afdwingbare clausule wilden bereiken.

ARTIKEL 8 : Toepasselijk recht en bevoegdheid

8.1 Deze voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving.

8.2 Alle geschillen omtrent de geldigheid, toepassing, interpretatie, uitvoering en opzegging van deze gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst tussen het Lid en Abarth behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.